• Xayollar harakatga aylanganida,orzular haqiqatga aylanadi.
  • 07.04.2020

Virus vs Antivirus

Virus-dasturlarlar yoki komp’yuter viruslari deb – komp’yuterning xotirasidagi ma’lumotlarni ishdan chiqarish maqsadida maxsus tuzilgan dasturiy vositalarga aytiladi.

Axborot jarayonlarining apparat va dasturiy ta’minoti. Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasi. Qurilmaviy ta’minot.

Zamonaviy komp’yuter texnologiyalarining dasturiy ta’minoti, asosan tizimli dasturlardan, utilitlardan yoki boshqacha qilib aytganda servis dasturlardan,amaliydasturlardan hamda translyatorlardan tashkil topadi

Multimedia haqida

Zamonaviy mazmunda – axborot – odamlar orasidagi, odamlar bilan jonli va jonsiz tabiat, xususan EHM orasidagi ma’lumot almashinuvi bo’lib, keng ma’nodagi ilmiy tushunchadir.

«Aqliy hujum» metodi

“Aqliy hujum” metodining mohiyati jamoa hamkorligi asosida muammoni yechish jarayonlarini vaqt bo’yicha bir qancha bosqichlarga (g’oyalarni generatsiyalash, ularni tanqidiy va konstruktiv holatda ishlab chiqish) ajratishdan iborat.

Mozaika metodi

Mozaika so’zining ma’nosi bo’laklardan  yig’ib  butun  hosil qilishdir. Bu  usuldan  foydalanish  uchun oldindan kartochkalarga so’zlar yozilishi kerak. O’quvchi so’zlar ketma –  ketligini  topib qo’yib gap yasashi lozim.  Fizikada qonun, qoidalarning so’zlarini …

“Anogramma” mashqi

Bunda o’quvchiga berilayotgan so’zlar faqat biror hodisa, mavzu asosida yoki boshqa biror jihatlari bilan umumiy xususiyatga ega bo’lib, ular ichida faqat bittasi “begona” bo’ladi. O’quvchi ana shu so’zni aniqlay olishi va javobini izohlay olishi kerak.

O’zingiz haqingizda nima bilasiz,yoki shaxsingizning turli tomonlari?

Shaxs aksentuatsiyasiga tashxis qo`yish uchun mo`ljallangan so rovnoma. So`rovnomaningi lmiy asosi K.Leongardning «SHaxslar aksentuatsiyasi» kontsepsiyasi.

Tafakkuringizni sinab ko’ring !!!

Intelekt tushunchasi izohlanganda shunday
deyish mumkin: birinchidan, bu insonning fikr yurita
bilish qobiliyati, ikkinchidan yangi shart- sharoitni tushunib moslasha olish va uchinchidan turli muammolarni hal qila olish qobiliyati.

Harflar nimadan darak beradi? Ism taqdirni belgilaydimi ?

Quyidagi harflar xususiyatini o’qib chiqib, tanlagan yoringiz qanday fe’l-atvor egasi ekanligini, tabiatan muloyim yoki aksincha ekanligini bilib oling.